Reklamační řád

I. Záruka za jakost

 1. 1.1 Z Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 2. 1.2 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy jiná lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím nejdelší lhůty. Ujednají-li si strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
 3. 1.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době neběží nová záruční doba.
 4. 1.4 Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.
 5. 1.5 Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 6. 1.6 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na vady zboží způsobené běžným opotřebením (nebo jeho dílů), nesprávným nebo nepřiměřeným použitím výrobku nebo nesprávnou manipulací a skladováním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 7. 1.7 Záruku zejména nelze uplatnit v následujících případech:
  1. 1.7.1 Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
  2. 1.7.2 Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
  3. 1.7.3 Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
  4. 1.7.4 Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  5. 1.7.5 Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
  6. 1.7.6 Byla-li věc prodávána za nižší cenu, nelze uplatnit záruku na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 8. 1.8 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

II. Reklamace

 1. 2.1 Reklamace je možné uplatňovat na doručovací adresu prodávajícího: Lonys Trade s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno-střed, Černá Pole, PSČ: 60200. Reklamované zboží je možné doručit balíkem České pošty, kurýrní službou nebo osobně na uvedenou doručovací adresu prodávajícího (po předchozí domluvě termínu). Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Reklamované zboží nepojišťujte.
 2. 2.2 Pro vyřizování reklamace kupující přiloží k reklamovanému zboží tyto náležitosti:
  1. 2.2.1 jaké zboží je reklamováno
  2. 2.2.2 důvod reklamace
  3. 2.2.3 termín nákupu
  4. 2.2.4 číslo účtu pro případ vrácení peněz
  5. 2.2.5 kopie dokladu o koupi
  6. 2.2.6 bylo-li zboží v minulosti již reklamováno, také doklad o provedené reklamaci
 3. 2.3 Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující. V případě, že by reklamace nebyla uznána, platí kupující i náklady na dopravu zpět k němu.
 4. 2.4 V případě, že bude reklamace uznána jako oprávněná, prodávající zašle kupujícímu opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady prodávajícího spolu s náhradou účelně vynaložených nákladů při uplatňování práva. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího.
 5. 2.5 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 6. 2.6 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 7. 2.7 Není-li reklamace uznána jako oprávněná, prodávající informuje kupujícího o možnosti provedení placené opravy dle aktuálního platného ceníku. Současně kupujícího informuje zejména o ceně opravy, rozsahu opravy a době potřebné k jejímu provedení. Placenou opravu zboží je prodávající oprávněn provést pouze na základě předchozího výslovného souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy).
 8. 2.8 Kupující-spotřebitel má rovněž právo obrátit se se svou stížností (bude-li kupující-spotřebitel mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany prodávajícího) na kontrolní orgán: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (http://www.coi.cz/), a to do jednoho roku ode dne prvotního uplatnění nároku u prodávajícího. V tomto směru prodávající odkazuje kupujícího-spotřebitele na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

III. Reklamace přepravních služeb

 1. 3.1 Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. Prodávající doporučuje, aby si proto kupující hned při předání před dopravcem zkontroluje, zda není zásilka viditelně poškozena (pomačkaný, roztržený, rozmočený obal, apod.) a pokud zjistí vady, ihned sepsal s dopravcem protokol o poškození zásilky a zásilku nepřevzal (případně ihned kontaktuje prodávajícího emailem na adresu info@lonys.cz. Prodávající dále doporučuje, aby se kupující nenechal dopravcem přesvědčovat, že zásilka nebyla dobře zajištěná.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. 4.1 Tento reklamační řád je platný od 05.05.2017 a ruší platnost předchozího reklamačního řádu. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument dostupný na www.lonys.cz.