Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád Lonys Trade s.r.o.

I. Základní ustanovení

 1. 1.1 Obchodní podmínky
  1. 1.1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, které jsou do České republiky distribuovány společností Lonys Trade s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno-střed, Černá Pole, PSČ: 60200, IČ: 05954185, (dále jen „prodávající"), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.lonys.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen <strong">webové rozhraní obchodu").
  2. 1.1.2 Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí.
  3. 1.1.3 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.lonys.cz (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy.
  4. 1.1.4 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
  5. 1.1.5 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  6. 1.1.6 Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat kupujícího o změně nebo doplnění VOP prostřednictvím webové stránky prodávajícího. Kupující je v takovém případě oprávněn do 15 dnů ode dne vyvěšení oznámení o změně nebo doplnění VOP zaslat prodávajícímu svůj nesouhlas s takto změněnými nebo doplněnými VOP; na smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se tak bude i nadále vztahovat původní znění VOP.
  7. 1.1.7 Neobdrží-li prodávající oznámení kupujícího dle bodu 1.1.6 VOP ve stanovené lhůtě, dnem účinnosti změněného nebo doplněného znění VOP se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí takto změněným nebo doplněným zněním VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 2. 1.2 Prodávající
  1. 1.2.1 Prodávajícím je společnost Lonys Trade s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno-střed, Černá Pole, PSČ: 60200, IČ: 05954185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99163. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakt".
 3. 1.3Kupující
  1. 1.3.1 Kupujícím je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.
  2. 1.3.2 Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  3. 1.3.3 Právní vztahy prodávajícího s kupujícím-spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník"), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
  4. 1.3.4 Podnikatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která samostatně na vlastní účet a odpovědnost vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem je zejména:
   1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku
   2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (osoba zapsaná v živnostenském rejstříku)
   3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle jiného zákona
  5. 1.3.5 Právní vztahy prodávajícího s kupujícím-podnikatelem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.
  6. 1.3.6 Kupujícím dle těchto VOP se rozumí kupující-spotřebitel, jakož i kupující-podnikatel, není-li výslovně stanoveno, že adresátem práv a povinností uvedených je pouze kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel.
 4. 1.4 Kupní smlouva
  1. 1.4.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží; nejedná se o návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu ustanovení § 1731 občanského zákoníku.
  2. 1.4.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, že zboží bude doručováno mimo území České republiky, je kupující povinen uhradit skutečně vzniklé náklady spojené s balením a dodáním zboží do místa určení.
  3. 1.4.3 Objednávat zboží z webového rozhraní obchodu lze následujícími způsoby:
   1.  prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na webové stránce prodávajícího (dále jen „e-shop" )
   2.  osobně v sídle prodávajícího
   3.  e-mailem na adresách uvedených v sekci „Kontakt"
  4. 1.4.4 Pro objednání zboží prostřednictvím e-shopu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
   2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
   3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

    (dále společně jen jako „objednávka")
  5. 1.4.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").
  6. 1.4.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. 1.4.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. 1.4.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
  9. 1.4.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  10. 1.4.10 Smlouva se sjednává na dobu určitou. Platnost a účinnost smlouvy zaniká splněním jejího účelu, jímž je vydání předmětu smlouvy po splnění podmínek smlouvy a zaplacení kupní ceny.
  11. 1.4.11 Kupní smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

II. Uživatelský účet

 1. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. 2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné.
 3. 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. 2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).
 6. 2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Otevírací doba

 1. 3.1.Objednávky prostřednictvím e-shopu lze činit nepřetržitě.

IV. Ceny zboží a platební podmínky

 1. 4.1 Všechny ceny uvedené na webové stránce jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH.
 2. 4.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy lze prodávajícímu uhradit následujícími způsoby:
  1.  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  2.  platební kartou při nákupu prostřednictvím e-shopu
  3.  bezhotovostně bankovním převodem dle údajů uvedených na daňovém dokladu – faktuře
 3. 4.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 4. 4.4 V případě platby v hotovosti, platební kartou či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle údajů obsažených na daňovém dokladu - faktuře.
 5. 4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. 4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 1.4.6 VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 7. 4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. 4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy nebo požádá-li o to kupující, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu před, příp. po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, kdy kupující s tímto postupem zaslání objednávky výslovně souhlasí.
 9. 4.9 Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující dnem převzetí zboží od prodávajícího anebo dnem úplného zaplacení kupní ceny zboží v souladu s kupní smlouvou (podle toho, co nastane později).

V. Zboží upravené podle přání kupujícího

 1. 5.1 Jedná-li se o speciální zboží na dodávku upravené podle přání kupujícího, nebo o zboží, které není v rozhodné době na skladě prodávajícího, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem kupní cenu zboží a termín jeho dodání.
 2. 5.2 Prodávající je povinen předem kupujícího-spotřebitele seznámit se skutečností, že jde o speciální zboží na dodávku upravené dle přání kupujícího-spotřebitele. K uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem plnění je takovéto zboží, dojde teprve v okamžiku dodatečného souhlasu kupujícího-spotřebitele s takovýmto plněním.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. 6.1 Kupující může od smlouvy odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany nebo stanoví-li tak zákon.
 2. 6.2 Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího-spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující-spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 3. 6.3 Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 6.2 VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel předat v písemné formě osobně nebo zaslat písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby kupujícího-spotřebitele) na doručovací adresu prodávajícího Lonys Trade s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno-střed, Černá Pole, PSČ: 60200. Ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
 4. 6.4 Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, narušena jeho sterilita, jedná-li se o takové zboží, nebo bylo zboží spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího.
 5. 6.5 Ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne vrácení zboží kupujícím dle bodu 6.4 VOP je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 6. 6.6 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu plnění poskytnuté kupujícím bez zbytečného odkladu od skončení lhůty k přezkoumání zboží dle čl. 6.5 VOP, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, přičemž neurčí-li kupující takový účet, lze poskytnuté plnění vyzvednout v hotovosti v sídle prodávajícího po předložení dobropisu, zaslaného prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.
 7. 6.7 Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím-spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu-spotřebiteli nárok na snížení hodnoty zboží. Nárok na snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 8. 6.8 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet určený kupujícím, a to bez zbytečného odkladu poté, co kupující takový účet určí, přičemž neurčí-li kupující takový účet, na účet, ze kterého byla kupní cena prodávajícímu poukázána (byla-li uhrazena bezhotovostním převodem).
 9. 6.9 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že kupující prodávajícímu spolu se zbožím poskytnutý dárek řádně nevrátí, je prodávající oprávněn jednostranně započíst hodnotu dárku proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII. Dodací podmínky

 1. 7.1 Zboží lze kupujícímu dodat následujícím způsobem:
  1.  zasláním zboží přepravní službou na místo určené kupujícím v objednávce
  2.  při individuálně domluveném osobním převzetí kupujícím nebo jím pověřenou osobou po předložení dokladů dokládajících totožnost osoby, příp. jiných relevantních dokladů (platná objednávka zboží spolu s dokladem o zaplacení ceny zboží, apod.)
 2. 7.2 Neurčí-li kupující způsob doručení zboží, určuje jej prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. 7.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 4. 7.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. 7.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Zjistí-li kupující porušení obalů zboží až po převzetí zboží, kupující vyplní Zápis o poškození zásilky a tento neprodleně (nejpozději však do 24 hodin od okamžiku převzetí zboží) zašle na adresu info@lonys.cz .

VIII. Záruční podmínky

 1. 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).
 2. 8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. 8.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. 8.4 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 5. 8.5 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na doručovací adrese prodávajícího Lonys Trade s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno-střed, Černá Pole, PSČ: 60200. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. 8.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

IX. Výrobce

 1. 9.1 Výrobce: DD-Hippero s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno-střed, IČ: 05167817.

X. EET - Elektronická evidence tržeb

 1. 10.1 „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

XI. Závěrečná ustanovení

 1. 11.1 Tyto VOP jsou platné od 05.05.2017 a ruší předchozí znění VOP.
 2. 11.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu-spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. 11.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
 4. 11.4 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 5. 11.5 Kupující si je vědom toho, že koupí zboží, které je prodávajícím nabízeno na jeho webové stránce, nenabývá kupující žádná oprávnění vyplývající z autorských práv, práv souvisejících s právem autorským nebo práv průmyslových, není-li sjednáno jinak.
 6. 11.6 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího-spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 7. 11.7 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 8. 11.8 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
 9. 11.9 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Prodávající vydá jedno vyhotovení kupní smlouvy kupujícímu formou potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího.

  Za společnost Lonys Trade s.r.o. schválil Přemysl Skoták, jednatel společnosti